Odwiedza nas 550 gości oraz 0 użytkowników.

logotypy

Fundacja SYNAPSIS zaprasza do udziału w konkursie ofert

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami z niepełnosprawnością podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym.

Postępowanie ma na celu wyłonienie 2 trenerów turnusów/asystenta w domu treningowym, zatrudnionych  w formie umowy zlecenia  w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracjiwspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce realizacji: Wilcza Góra, powiat piaseczyński, gmina Lesznowola

Termin składania ofert: 08.02.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się pod  linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085109

Komplet dokumentów zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego należy złożyć: pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, albo na adres mailowy: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl do dnia 08.02.2018 r..

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca składa CV (zawierające wyszczególnienie  okresu  pracy z osobami dorosłymi z autyzmem - jeśli Oferent takie doświadczenie posiada) osoby bezpośrednio wykonującej zamówienie.


INFORMACJA

Fundacja SYNAPSIS informuje, że w wyniku przeprowadzonego w trybie zasady konkurencyjności postępowania na wyłonienie 2 trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym, jednocześnie spełniające warunki udziału są oferty, które złożyli następujący Wykonawcy:

1. Pani Anna Droś, oferta dostarczono w dniu 06.02.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, stawka: 31,87 zł brutto, łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 93,2

2. Pani Anna Makowska, oferta dostarczono w dniu 05.02.2018 do siedziby Fundacji SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, stawka: 34,83 zł brutto, łączna ilość punktów zdobyta przez Wykonawcę: 100

Oferty złożone przez ww. Wykonawców były zgodne z wymogami określonymi przez Zamawiającego oraz najkorzystniejsze cenowo.

  

Warszawa 09.02.2018