Odwiedza nas 448 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN KONKURSU „Książki pod choinkę”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Książki pod choinkę”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02 - 085 Warszawa
  NIP: 526 030 25 22, KRS: KRS 0000045919.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie są: Wydawnictwo Stara Szkoła i WUJ.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook'owym https://www.facebook.com/fundacja.synapsis/ w dniach 17 - 26 grudnia 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem konkursowym na fanpage'u Organizatora  2 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 3. b) nie jest pracownikiem Fundacji SYNAPSIS ani Wydawnictwa Stara Szkoła oraz WUJ.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: 2 książki „Krzycz po cichu, braciszku” Ivony Brezinovej oraz 3 książki „Autyzm na co dzień” Alyson Beytien.
 2. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników, którzy wyślą swoje wypowiedzi na adres: konkurs@synapsis.org.pl
 3. Osoba, która chce wziąć udział w konkursie musi wysłać na adres konkurs@synapsis.org.pl trzy krótkie porady, jak zorganizować i przeżyć cudowne Święta Bożego Narodzenia tak, aby były one radością dla wszystkich domowników, również tych z ASD.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator w składzie: Joanna Grochowska, Maria Ratajczak, Joanna Mrożek.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres konkurs@synapsis.org.plw terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt Wydawnictw, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 8. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Fundację SYNAPSIS.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, niezbędnych do przekazania nagrody tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://www.synapsis.org.pl/