Odwiedza nas 354 gości oraz 0 użytkowników.

Fundacja SYNAPSIS powstała na przełomie 1989 i 1990 roku. Została założona przez dwóch Fundatorów - Ryszarda Praszkiera i Michała Wroniszewskiego.

Od 2004 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz niewyodrębnioną działalność gospodarczą. Od początku jednym z ważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację były działania na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia autyzm był w Polsce jednym z najbardziej zaniedbanych problemów. Brakowało specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowych, nie było specjalistów - lekarzy, terapeutów, psychologów i pedagogów przygotowanych do pracy z dziećmi z autyzmem. Większość dzieci była diagnozowana zbyt późno lub w ogóle nie miały rozpoznawanego autyzmu. Ponieważ często nie mówiły i bardzo trudno było nawiązać z nimi kontakt, kwalifikowane były jako dzieci ze znacznym lub głębokim upośledzeniem umysłowym. Nie było również żadnej oferty dla dorosłych osób z autyzmem.

Pierwszym programem realizowanym w Fundacji na rzecz tej grupy społecznej był program bezpośredniej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom - diagnoza, terapia i rehabilitacja dzieci oraz wspieranie rodziców w ich codziennej pracy i opiece nad ich autystycznym dzieckiem. Ten program uznaliśmy za najważniejszy, ponieważ wczesna diagnoza i szybko podjęta specjalistyczna terapia jest warunkiem powodzenia i decyduje o jakości dalszego życia dziecka. Jednocześnie, trwały intensywne szkolenia terapeutów zatrudnionych w Fundacji.

Następnym krokiem były szkolenia dla rodziców oraz profesjonalistów pracujących  z dziećmi z autyzmem. Do 2004 roku przeprowadziliśmy 6 dwuletnich cyklów szkoleń przygotowujących psychologów i pedagogów do pracy z tymi dziećmi. Pod koniec 2004 roku rozpoczęliśmy realizację projektu szkoleniowego „Autyzm-Akademia dla NGO’s”, finansowanego z Funduszy Europejskich, dla 17 organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z autyzmem. Projekt został zakończony w marcu 2008 roku uzyskując bardzo pozytywne oceny ze strony beneficjentów.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że sytuacja dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin nie ulegnie poprawie bez zmian systemowych w opiece zdrowotnej, oświacie i polityce społecznej. Od 1991 roku podjęliśmy we współpracy z administracją publiczną i innymi organizacjami zajmującymi się tym problemem działania na rzecz tych zmian. Tak zrodził się program budowania ogólnopolskiego systemu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom - dziś zwany programem Autyzm-System XXI. W ramach tego programu m.in. już po raz trzeci, w kolejnych kadencjach Sejmu, z naszej inicjatywy powstała i działa Grupa Parlamentarna ds. Autyzmu, do której w obecnej kadencji zgłosiło akces 30 posłów i senatorów.

Chcąc zapewnić wiarygodność Fundacji i skuteczność prowadzonych na coraz większą skalę działań oraz pozyskiwać fundusze potrzebne do ich realizacji wdrożyliśmy intensywny program promocji problemu autyzmu oraz samej Fundacji.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że bez odpowiedniej siedziby, nie da się realizować i rozwijać programów wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i ich rodzinom, szkolić kadry profesjonalistów oraz prowadzić działań na rzecz zmian systemowych. Już w pierwszych latach istnienia Fundacji podjęliśmy starania o odpowiedni teren i fundusze na budowę przystosowanego do naszych potrzeb obiektu. W 1993 roku od warszawskiego samorządu otrzymaliśmy w użytkowanie wieczyste hektarową działkę położoną na skraju Pól Mokotowskich. W czerwcu 1999 roku został oddany do użytku budynek, w którym obecnie działa Ośrodek dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi - podmiot leczniczy (NZOZ), Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Informacyjno-Prawny oraz Zespół Rzecznika osób z autyzmem. W Ośrodku prowadzone są również szkolenia dla profesjonalistów i wolontariuszy. W 2009 roku Ośrodek obchodził 10-lecie swojej działalności.

W 2007 roku, na własnej działce w Wilczej Górze, w Gminie Lesznowola, zakończyliśmy budowę części Ośrodka DOM i PRACA dla dorosłych osób z autyzmem – przedsiębiorstwo społeczne Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i filię NZOZ-u. W budowie jest dom mieszkalny dla osób z autyzmem.

W 2008 roku, w wynajętym lokalu przy ul. Targowej w Warszawie uruchomiliśmy przedszkole dla dzieci z autyzmem, będącego pierwszą w województwie mazowieckim przedszkolną placówką dydaktyczno-wychowawczą prowadzącą intensywny program terapeutyczny dla dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat.

W tym samym roku zakończyliśmy również realizację dwóch dużych projektów „Autyzm – mapa drogowa dla Mazowsza – charakterystyka zasobów systemowych oraz diagnoza potrzeb terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób dotkniętych autyzmem” oraz zrealizowanego przez nas wraz z Partnerami - Projektu "Partnerstwo dla Rain Mana". W ramach tego projektu powstał Ośrodek w Wilczej Górze oraz uruchomiony w nim został pierwszy w Polsce Zakład Aktywizacji Zawodowej dla dorosłych osób z autyzmem funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa społecznego - Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS. Projekt ten został wyróżniony i uzyskał tytuł NAJLEPSZA INWESTYCJA W CZŁOWIEKA.

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2009 roku były obchody 10-lecia Ośrodka dla Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju oraz ich Rodzin SYNAPSIS. Podczas uroczystości, która odbyła się 8 października 2009 mogliśmy podsumować naszą wieloletnią pracę na rzecz osób z autyzmem oraz podziękować za wsparcie naszej placówki.

W tym samym roku Fundacja za swoją wieloletnią działalność otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Mazovia” a Prezes Michał Wroniszewski został wyróżniony Statuetką Zarządu PFRON.

Przez wszystkie lata istnienia Fundacji konsekwentnie rozwijamy i doskonalimy nasze działania w celu zapewnienia dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom wszechstronnej, profesjonalnej pomocy.