Odwiedza nas 239 gości oraz 0 użytkowników.

Wśród uczniów z autyzmem mogą znajdować się z jednej strony dzieci z nasilonymi zaburzeniami w zachowaniu i znacznym, czy umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, z drugiej zaś dzieci z niewielkim poziomem nieprawidłowości w funkcjonowaniu, w normie intelektualnej lub z inteligencją ponadprzeciętną (są to np. osoby z zespołem Aspergera lub tzw. wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem). 

Funkcjonowanie tych dzieci może być bardzo różne, ale każde z nich będzie miało następujące cechy:

 • wyraźne deficyty i nieprawidłowości w zakresie interakcji i zachowań społecznych,
 • opóźnienia i deficyty w nabywaniu mowy i języka oraz w zdolności do porozumiewania się,
 • ograniczone, sztywne, powtarzające się zachowania i zainteresowania.

Ponadto rozwój dziecka z autyzmem cechuje nieharmonijność. Niektóre obszary funkcjonowania mogą być opóźnione w stosunku do wieku dziecka i odznaczać się deficytami (np. rozwój emocjonalny i społeczny), w innych możemy obserwować ponadprzeciętne zdolności np. pamięć wzrokową.

U osób z autyzmem mogą współwystępować inne zaburzenia i choroby np. padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, dyspraksja lub różnego typu alergie nasilające problemy w funkcjonowaniu.

Ze względu na duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym edukacja tej grupy uczniów stanowi duże wyzwanie w stosunku do pozostałych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W chwili obecnej nie ma jednolitego, wypracowanego systemu umożliwiającego zapewnienie dobrego wsparcia w edukacji uczniom z zaburzeniami autystycznymi.

Uczniowie ci realizują obowiązek szkolny na różne sposoby:

 • w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych,
 • w szkołach specjalnych, w tym klasach dla uczniów z autyzmem,
 • w klasach integracyjnych,
 • w szkołach ogólnodostępnych,
 • w formie indywidualnego nauczania.

W każdym z tych miejsc wyjątkowy, ale i wymagający uczeń ze spektrum autyzmu spotyka się z wyjątkowym nauczycielem!

ZAPAMIETAJ!

 • Osoby z autyzmem chcą się uczyć!
 • Osoby z autyzmem chcą lepiej zrozumieć i poznać świat, w którym żyją.
 • Ustawiczne nauczanie zapobiega wystąpieniu stagnacji rozwojowej oraz regresji.
 • Ustawiczne nauczanie zmniejsza liczbę zachowań trudnych.
 • Ustawiczne nauczanie zwiększa motywację do działania ponieważ zwiększa poczucie sprawstwa.
 • Umożliwia to realizację ich pasji i zainteresowań.